Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:19

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

 

1. Quyết định phê duyệt: 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2007

2. Tổng vốn đầu tư: 6.844,18 tỷ đồng

Trong đó:

- Huy động từ GDP: 410,65 tỷ đồng  ( 6-10%)

- Vốn tín dụng: 2.669,23 tỷ đồng ( 39-45%)

- Vốn liên doanh liên kết: 3.079,88 tỷ đồng ( 45-50%)
- Vốn tự có của các DN, huy động trong dân: 684,42 tỷ đồng ( 10-15%)

     * Mục tiêu: Phấn đấu giá tri sản xuất công nghiệp năm 2010 đạt 2.248 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2010 đạt 21,2%, năm 2010 tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP đạt 14,1%. Đầu tư xây dựng các khu cụm công nghiệp tập trung.

3. Định hướng phát triển:

Phát triển các ngành công nghiệp như công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai khoáng và năng lượng, công nghiệp tiêu dùng và xuất nhập khẩu.

4. Một số sản phẩm:

 

Sản phẩn

Năm 2006

Năm 2010

Xi măng

214 ngàn tấn

1,12 triệu tấn

Gạch nung

170 triệu viên

250 triệu viên

Đá các loại

1,17 triệu m3

2 triệu m3

Chè các loại

300 tấn

500 tấn

Giấy các loại

500 tấn

5000 tấn

Than sạch

500 ngàn tấn

600 ngàn tấn

5. Một số giải pháp chủ yếu

- huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

- Phát huy lợi thế, tiền năng về địa lý, giao thông, cảnh quan thiên nhiên.

- Tăng cường và đa dạng hoá công tác đào tạo nguồn nhân lực.

- Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, điện nước, thông tin, xử lý chất thải.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư huy động và khai thác tốt các nguồn nội ngoại lực của tỉnh.

- Duy trì khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đi đôi với công tác cải tiến nâng cao chất lượng.

- Đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông thôn.

6. Phân công trách nhiệm:

     - Trên cơ sở quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006-2010 đã điều chỉnh, bổ xung. Sở công nghiệp Lạng Sơn phối hợp với các Ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong quy hoạch.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn