Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 2010, tầm nhìn 2020

Thứ Sáu, 24/06/2011 - 11:19

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, SIÊU THỊ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

 

1. Quyết định phê duyệt: 1812/QĐ-UBND-KT ngày 07/12/2006

2. Diện tích: 514.560 m2, trong đó diện tích xây dựng: 279.633 m2

3. Vốn đầu tư: 1.137.501 triệu đồng

     - Vốn nhà nước: 44.905 triệu đông ( chiếm 4%)

     - Vốn huy động: 1.092.596 triệu đồng ( chiếm 96%)

4. Tổng số các loại chợ quy hoạch: 90

Gồm: 01 chợ đầu mối, 05 chợ loại 1; 16 chợ loại 2 và 68 chợ loại 3.

     - Giai đoạn 2006-1010: tổng cộng 59 chợ, trong đó: xây dựng mới 34 chợ, cải tạo nâng cấp, di dời 25 chợ.

     - Giai đoạn 2010-2020: tổng cộng 31 chợ, trong đó: xây dựng mới 25 chợ, nâng cấp mở rộng 06 chợ.

5. Nhu cầu về vốn và đầu tư xây dựng chợ

- Nhu cầu vốn: 188.501 triệu đồng

- Nhu cầu đất xây dựng: 347.560 m2 ( diện tích xây dựng: 112.633 m2)

6. Siêu thị, trung tâm thương mại

* Tổng số: 14

- Siêu thị: 06

- Trung tâm thương mại: 08

- Nhu cầu đất xây dựng: 167.000 m2

                                  + Siêu thị: 22.000 m2

                 + Trung tâm thương mai: 145.000 m2

- Nhu cầu vốn: 949.000 triệu đồng

                 + Siêu thi: 120.000 triệu đồng

                 + Trung tâm thương mại: 829.000 triệu đồng

7. Phân công trách nhiệm:

- Sở Thương mại và Du lịch là đầu mối quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Trong quá trình hướng dẫn và phối hợp thực hiện, có trách nhiệm tổng hợp những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề không còn phù hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi.

- Các Sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố cảu tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch trong quá trình thực hiện quy hoạch, đảm bạơ thống nhất với quy hoạch cảu các ngành, tổng kết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

Bản quyền thuộc về Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : Số 2 Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Điện thoại : 025.3812122   Fax:  025.3811132 Email: skhdtls@langson.gov.vn

Ban biên tập trang thông tin : 025.3813306   Fax:  025.3811678  Email: banbientap_khdt@langson.gov.vn