Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 08/03/2018 - 21:45

   Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu. Khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh và ngày càng sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Nền kinh tế thế giới bước sang một giai đoạn mới: Tri thức trở thành yếu tố quyết định đối với sự phát triển sản xuất. Trong xu thế đó, một trong những phương hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đặt ra là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ làm cho khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lực sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm, và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

                                     

TS. Lưu Bá Mạc, Chuyên viên Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN phát biểu

   tại buổi gặp mặt đại biểu tri thức tỉnh Lạng Sơn xuân Mậu Tuất năm 2018 (Ảnh:Hưng Đức)

   Để thực hiện được phương hướng trên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức[1]. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức và sự tác động của cơ chế thị trường, vai trò chính trị, vị trí xã hội và địa vị kinh tế của tầng lớp trí thức cũng đang thay đổi nhanh chóng. Họ không còn chỉ là người tham mưu, đứng bên lề các tiến trình kinh tế - xã hội, mà đã trực tiếp tham gia và giữ vai trò quan trọng trong các tiến trình đó. Vì thế, quan niệm về giá trị trong tầng lớp trí thức ngày càng đa dạng hóa, giàu tính hiện thực hơn.

   Đối với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), NCKH về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hoá Việt Nam. NCKH về lĩnh vực khoa học tự nhiên, các ngành khoa học cơ bản, khoa học mới, khoa học và công nghệ liên ngành tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

   Thông qua hoạt động NCKH, mỗi tri thức trẻ được tiếp thu, cập nhật những thông tin, tri thức, kinh nghiệm, phương pháp, tư duy mới, tự khẳng định mình, nâng cao uy tín, chủ động sáng tạo, cải tiến và đổi mới nội dung và phương pháp làm việc khoa học, phù hợp với thực tiễn, từ đó có thể tạo động lực cho bản thân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

   Trong thời gian qua, đội ngũ trí thức trẻ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đề tài NCKH, sáng kiến, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhiều cán bộ vừa tham gia công tác quản lý, vừa NCKH, tạo điều kiện tốt để bổ sung kiến thức giúp hoạt động quản lý ngày càng tốt hơn. Đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý phát huy tốt vai trò, khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ tri thức đã tích cực tìm hiểu, lựa chọn nội dung và phương pháp NCKH phù hợp, giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác, đã được đánh giá cao về giá trị khoa học và khả năng ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực trong thực tế.

   Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả của công tác NCKH vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mong đợi và đòi hỏi của thực tiễn công tác nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói chung. Một bộ phận đội ngũ trí thức trẻ chưa thực sự quan tâm đúng mức đến chất lượng và hiệu quả của công tác NCKH, chưa thực sự tâm huyết đầu tư cho công tác NCKH. Các vấn đề, nội dung NCKH vẫn còn mang nặng lý luận, tính ứng dụng thực tế chưa cao. Số lượng, nội dung của các đề tài NCKH được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín của quốc gia và quốc tế còn thấp,…

   Một số nguyên nhân chủ yếu có thể kể như: Một số tri thức trẻ chưa cảm nhận được ý nghĩa của NCKH đối với việc tự bồi dương, nâng cao năng lực bản thân, nên chưa chủ động tích cực với NCKH. Một số tri thức trẻ chưa trải nghiệm NCKH nhiều nên kinh nghiệm và năng lực NCKH còn hạn chế như: lựa chọn vấn đề, phương pháp nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu, phản biện, trình bày báo cáo NCKH, viết bài báo khoa học. Một số trí thức trẻ vẫn còn bị động, phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện khách quan của môi trường công tác; vẫn chưa hoàn toàn chủ động trong việc tìm hiểu, xin ý kiến tư vấn từ đội ngũ chuyên gia trong ngành, lĩnh vực mình công tác. Một số trí thức trẻ còn hạn chế về trình độ tin học và ngoại ngữ nên việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tham khảo tài liệu nghiên cứu từ các tạp chí nước ngoài vào hoạt động NCKH còn chưa hiệu quả. Ngoài ra các nguồn lực phục vụ cần thiết cho công tác NCKH còn hạn chế, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

   Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong công tác NCKH phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, một số giải pháp được đề xuất như sau:

   - Thứ nhất, tăng cường quá trình tiếp thu và truyền bá tri thức. Đội ngũ trí thức cần không ngừng tăng cường tham gia học tập, nâng cao trình độ, bổ sung kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm NCKH, nâng cao năng lực NKCH trong nước cũng như nước ngoài. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, chuyển giao những tri thức mới, kinh nghiệm mới, công nghệ mới phù hợp với tình hình thực tế công tác cũng như tình hình thực tế kinh tế - xã hội ở địa phương đến cho đồng nghiệp cũng như người dân, từ đó phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của tỉnh nhà;

   - Thứ hai, tăng cường sáng tạo các giá trị mới của tri thức, tăng cường tham gia gián tiếp và trực tiếp vào quá trình sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Trên cơ sở tri thức của khoa học công nghệ, năng lực và điều kiện thực tế của người dân trong việc chuyển giao, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, đội ngũ tri thức theo lĩnh vực cần tăng cường nghiên cứu tình hình thực tiễn ở các cơ quan đơn vị, địa phương để điều chỉnh, bổ sung các yếu tố cần thiết phù hợp với đặc điểm thực tế trong quá trình triển khai chuyển giao khoa học, công nghệ, nghiên cứu, thiết kế những giải pháp hữu ích đến cho người dân.

   - Thứ ba, tăng cường đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương, chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội. Đội ngũ trí thức trẻ cần tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như lĩnh vực khoa học tự nhiên. Từ đó, có thể dự báo xu hướng phát triển và định hướng dư luận xã hội trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

   - Thứ tư, tăng cường hỗ trợ, khuyến khích, đầu tư, bổ sung các nguồn lực phục vụ hoạt động NCKH tại các cơ quan, đơn vị. Tạo môi trường công tác thích hợp, thúc đẩy động lực NCKH, trong đó quan tâm đến sự khuyến khích, động viên. Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý.  

   - Thứ năm, đội ngũ trí thức trẻ cần tăng cường sự tham khảo ý kiến các chuyên gia theo từng lĩnh vực; tăng cường liên kết, hợp tác với các đồng nghiệp ở các đơn vị bạn và các đơn vị NCKH chuyên sâu; tìm nguồn tài liệu khoa học tham khảo chuyên ngành. Tăng cường hoạt động hợp tác NCKH cũng như chuyển giao công nghệ với các trường đại học trong nước và nước ngoài. Chủ động mời các chuyên gia kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo theo từng lĩnh vực để tham gia phản biện, đánh giá và tư vấn trong giai đoạn xây dựng ý tưởng, đề cương đề xuất các nhiệm vụ NCKH.

   Trên đây là một số ý kiến và giải pháp đề xuất nhằm nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Lưu Bá Mạc

 


 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn