Công văn số 18/SKHCN-QLCN về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 05:08

 

   Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015; Nghị định 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và  Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/07/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và Công văn số 3338/VP-KGVX ngày 04/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm tra Tờ trình số 45/TTr-SKHCN ngày 27/9/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN).

   Thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL theo các quy Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Sở KHCN đề nghị các quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để Sở KHCN hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. (Có dự thảo Quyết định kèm theo)

   Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn trước ngày 20/01/2018 để Sở KHCN để hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh theo quy định.

   Xin trân trọng cảm ơn./.

Đính kèmDung lượng
18.signed.pdf334.47 KB
QD sang kien.doc34.5 KB
Quy dinh SK.doc233.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn