Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và phương hướng năm 2018

Thứ Năm, 28/12/2017 - 04:27

   Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2017 và Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Lạng sơn về Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017, trong quý I năm 2017, Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020”; Tăng cường kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường (các sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm Bộ KH&CN); Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quản lý, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án KH&CN vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Định hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ để tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có hàm lượng khoa học cao và kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộcthực hiện tốt công tác tinh giản biên chế,…. Đến nay, Sở KH&CN đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, kết quả cụ thể như sau:

   Đã tham mưu ban hành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Báo cáo 173-BC/TU ngày 30/3/2017).

   Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo đúng kế hoạch;

   Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức về xác lập, quản lý và phát triển, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các đối tượng là cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh, các sản phẩm chủ lực của các địa phương trong giai đoạn 2016- 2020 (Quyết định số 975/QĐ-UBND).

   Về công tác xây dựng quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh đã tư vấn hỗ trợ cho các các tổ chức tập thể, UBND các huyện đăng ký được 03 nhãn hiệu tập thể trong đó có nhãn hiệu tập thể Thạch đen Tràng Định và Quýt vàng Bắc Sơn đã được cấp văn bằng bảo hộ. Tuyển chọn được 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ về đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã, Hội Làm vườn và các tổ chức tập thể sản xuất, kinh doanh đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản của tỉnh;

   Thực hiện việc chuyển quyền chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận Na Chi Lăng cho UBND huyện Chi Lăng, tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền quản lý các chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Bảo Lâm Lạng Sơn cho UBND huyện Cao Lộc và hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc thực hiện quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của huyện;

   Tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng đối với các sản phẩm Hoa Hồi, Hồng Bảo Lâm, Na quả Chi Lăng đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại vùng sản xuất và đối với sản phẩm được gắn dấu hiệu chỉ dẫn về quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường.

   Đối với dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” đã ban hành văn bản đăng ký tham gia thực hiện các nội dung của dự án năm 2017; Phối hợp cùng chuyên gia tư vấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp; Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khóa đào tạo nhận thức, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001:2008; Hỗ trợ 03 doanh nghiệp thực hiện các nội dung: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy.

   Về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã mưu ban trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ trì thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 40 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 50 mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn 10 huyện của tỉnh.

   Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ quản lý đã tiếp nhận và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu được 252 lô hàng; Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tổng số đã kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa tại hơn 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được 10 cơ sở y tế. Ngoài ra, còn tiến hành khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa một số mặt hàng gồm bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, ... lưu thông trên thị trường. Trong quá trình khảo sát đã kết hợp lấy mẫu để thử nghiệm đánh giá chất lượng hàng hóa, kết quả: các mẫu đều có chỉ tiêu chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

   Về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản các sản phẩm chủ lực của tỉnh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức triển khai thực hiện 32 đề tài, dự án, trong đó có 27 đề tài dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, và 05 đề tài dự án được phê duyệt đợt 1 năm 2017.

   Công tác quản lý, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất được tăng cường, các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu đề tài dự án được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Các kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ đã gắn kết với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Một số mô hình cụ thể được thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn và xã phấn đấu đạt nông thôn mới: Mô hình sản xuất nấm hương tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định; Mô hình chăn nuôi Gà 6 ngón tại các xã: Cao Minh - Tràng Định, Vĩnh Yên – Bình Gia, Nhất Tiến – Bắc Sơn,  Hữu Lễ - Văn Quan; Mô hình thâm canh chuối tiêu hồng tại các xã Chi Lăng – Tràng Định, Tân Văn – Bình Gia; Mô hình sử dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi gia cầm; Mô hình trồng xoài tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng,...

   Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về việc thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần hạn chế buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ định lượng và chống gian lận thương mại,…

   Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 Sở KH&CN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

   Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND tỉnh.

   Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020”.

   Ba là, tiop tục triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cấp xã; Tăng cường kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   Bốn là, tăng cường kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường (các sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm Bộ KH&CN).

   Năm là, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

   Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Tăng cường áp dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

   Bảy là, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

   Năm 2017 đi qua với sự tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai nghiên cứu thực hiện có hiệu quả, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến độ xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN đã hướng mạnh vào công tác tư vấn, hỗ trợ để các tổ chức và cá nhân thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu,..... nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Với những kết quả đã đạt được KH&CN tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Minh Hà

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn