Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 09:58

   Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan triển khai, thực hiện các nội dung công việc sau:

   - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, nội dung Cuộc thi; phát động, tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý.

   - Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý đưa ra các dự án, giải pháp hỗ trợ cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

   - Động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi, phấn đấu mỗi cơ quan có ít nhất 01 bài dự thi tham gia Cuộc thi.

   - Tổng hợp, lựa chọn ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 173/KH-UBND về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp gửi tham gia Cuộc thi và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2018.

   (Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II được gửi kèm theo trên hệ thống eOffice ).

Đính kèmDung lượng
745 CV huong ung Cuoc thi Sang kien vi Cong dong.doc50 KB
676 Cong van trien khai cua Tinh uy.pdf446.5 KB
173KH cua UB tinh.pdf385.1 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn