7 nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Thứ Năm, 02/11/2017 - 10:45

   Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

   Theo đó để đảm bảo an toàn thông tin mạng, kết nối giữa các cấp trong mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh mạng phải thực hiện 7 giải pháp nhằm nâng cao năng lực Cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT), tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố đảm bảo mạnh về chuyên môn, hoạt động chuyên nghiệp, gắn kết, với các đơn vị thành viên có trách nhiệm, hợp tác, kết nối chặt chẽ, đảm bảo điều phối kịp thời, phối hợp đồng bộ, hiệu quả các lực lượng để ứng cứu sự cố mạng, chống tấn công mạng.

   Thông qua việc xây dựng các quy trình, nghiệp vụ quản lý, điều phối các cơ quan trong mạng lưới ứng cứu sự số sẽ chủ động theo dõi, thu thập thông tin sự cố; hệ thống tiếp nhận, lưu giữ và xử lý thông tin sự cố; tăng cường khả năng điều hành và chia sẻ thông tin sự cố; đẩy mạnh các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố và các đơn vị chuyên trách, cơ quan chỉ đạo, điều hành ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện sự cố và điều phối, ứng cứu sự cố trên toàn mạng lưới; nâng cao nhận thức và tăng cường phổ biến kiến thức về các nguy cơ, sự cố mạng, công tác điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

   Để Mạng lưới ứng cứu sự cố được tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động, song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo; hợp tác quốc tế cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm phát triển đội ngũ nhân lực ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng và tăng cường khả năng phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong mạng lưới ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

 

Minh Hà

Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn