Quy định mới về tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thứ Năm, 02/11/2017 - 10:44

   Kể từ ngày 28/10/2017, Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tự tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có hiệu lực thi hành.

   Theo  đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; hoặc là tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN theo giá, phí tính đủ chi phí thường xuyên (chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định). Ngoài ra, các tổ chức KH&CN ngoài công lập có thể vận dụng cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư này.

   Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên, tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trong đó, đối với quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm.

   Về thực hiện chi thu nhập tăng thêm, căn cứ kế hoạch thu, chi cả năm và kết quả hoạt động tài chính của quý trước của các hoạt động trong đơn vị, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định theo quý) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng. Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, tổ chức KH&CN công lập tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, tiếp tục thực hiện trích lập các quỹ theo quy định và xác định số kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm của năm trước từ quỹ bổ sung thu nhập, theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định.

   Kể từ ngày Thông tư số 90/2017/TT-BTC có hiệu lực, Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập hết hiệu lực thi hành.

 

Minh Hà

Xem tin theo ngày

 



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn