Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án đợt 2 năm 2017

Thứ Sáu, 15/09/2017 - 04:13

Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017 như sau:

 

   I. Đề tài, dự án tuyển chọn:

1- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

          * Mục tiêu:

- Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả na trên cây tối thiểu 8 ngày và kéo dài thời gian bảo quản quả na sau thu hái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

          * Yêu cầu sản phẩm:

- Quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch, kéo dài thời gian chín của quả na trên cây tối thiểu 8 ngày và kéo dài thời gian bảo quản quả na sau thu hái, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương (quy trình đề xuất);

- Quy trình kỹ thuật canh tác có sử dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch na đạt hiệu quả kinh tế phù hợp với sản xuất tại Chi Lăng;

- Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch na đạt hiệu quả kinh tế phù hợp với sản xuất tại Chi Lăng;

- Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch na cho người dân trồng na tại địa phương;

- Báo cáo tổng kết đề tài.

          * Thời gian thực hiện:  36  tháng

          * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ.

2- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2  trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          * Mục tiêu:

- Đánh giá được khả năng thẩm thấu vật liệu nano SiO2 vào gỗ thông Mã Vĩ;

- Xác định được thông số công nghệ hợp lý cho quá trình biến tính gỗ thông Mã Vĩ bằng phương pháp tẩm chân không áp lực với dung dịch nano SiO2;

- Nghiên cứu đề xuất được quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ kết hợp kỹ thuật bảo quản tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2.

          * Yêu cầu sản phẩm:

Xây dựng được 02 quy trình:

- Quy trình 1: Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ không áp dụng bảo quản tạm thời chỉ xử lý biến tính nano SiO2;

- Quy trình 2: Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ kết hợp bảo quản tạm thời và xủa lý biến tính nano SiO2;

- Sản phẩm thanh cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông Mã Vĩ đạt yêu cầu kỹ thuộc theo tiên chuẩn của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

          * Thời gian thực hiện:   24  tháng

          * Kinh phí dự kiến: 1.000.000.000đ.

3- Đề tài: Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          * Mục tiêu:

- Sử dụng vật liệu tại chỗ cứng hoá đường giao thông nông thôn với chi phí thấp, đảm bảo cường độ mặt đường có Eyc>=80Mpa

- Xây dựng các quy trình công nghệ cứng hóa bằng vật liệu tại chỗ cho một số loại đất trên địa bàn tỉnh trong xây dựng đường giao thông nông thôn

          * Yêu cầu sản phẩm:

- 1km đường giao thông nông thôn sử dụng công nghệ cứng hóa bằng vật liệu tại chỗ đạt yêu cầu kỹ thuật

- Các quy trình công nghệ cứng hóa bằng vật liệu tại chỗ cho một số loại đất trên địa bàn tỉnh trong xây dựng đường giao thông nông thôn

          * Thời gian thực hiện:  12  tháng

          * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ.

4- Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tế gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          * Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng người mang gen Thalassemia của dân tộc tày, nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế phát tán bệnh Thalassemia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          * Yêu cầu sản phẩm:

- Xác định tỷ lệ người mang gen Thalassemia của dân tộc tày, nùng  tỉnh Lạng Sơn:

+ Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: độ tuổi, giới, dân tộc, tình trạng hôn nhân, phong tục, tập quán...

+ Tỷ lệ mang gen globin, nhóm máu ABO, Rh theo dân tộc, giới, địa dư.

- Đề xuất giải pháp có khả thi và phù hợp với tình tình thực tiễn để phòng ngừa, hạn chế phát tán bệnh Thalassemia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          * Thời gian thực hiện: 18 tháng.

          * Kinh phí dự kiến: 1.000.000.000đ.

II- Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, dự án gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

2. Thuyết minh đề tài, dự án;

3. Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

4. Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án;

5. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có). 

 * Các biểu mẫu hồ sơ tải tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/khcn/

III- Quy định nộp hồ sơ:

1. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 07 bản sao

          2. Thời gian nhận hồ sơ:  Đến hết ngày 05/10/2017

          3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

          Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học

Điện thoại: 0205 3874 205 - 0205 3718 595./.

 

Đính kèmDung lượng
B1-1-ĐON.doc41.5 KB
mauTM2017_detaiKHCN .doc554.5 KB
MauTM_detaixahoi.doc497.5 KB
MauTM_duan.doc694.5 KB
B1-3-LLTC.doc51 KB
B1-4-LLCN.doc104 KB
B1-5-PHNC.doc45 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn