Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Hai, 14/08/2017 - 20:34

   Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 2050/VP-KGVX ngày 27/6/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

   Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, gồm 43/76 TTHC trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở tới các tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện trong việc thực hiện TTHC./.

   (Có Danh mục kèm theo Thông báo này)

Đính kèmDung lượng
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN.doc68.5 KB

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn