Thông báo tuyển chọn Dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Hai, 29/05/2017 - 03:04

   Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-BKHCN ngày 24/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 03/5/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện các dự án bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017, trong đó có dự án "Xây dựng và quản lý Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn".

   Hồ sơ đăng ký chủ trì dự án lập thành 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bản sao) với các tài liệu sau đây:

   - Thuyết minh dự án

   - Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì dự án

   -  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án.

   - Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án trong đó dự án phải có sự tham gia của đơn vị/cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; 

   - Tài liệu tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ/kinh nghiệm và chuyên môn liên quan đến nội dung triển khai của đơn vị/cá nhân phối hợp thực hiện dự án.

   - Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao (nếu có).

   Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về dự án, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm, đơn vị, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án và gửi trước 16 giờ 30 ngày 15/6/2017 về địa chỉ:

   Cục Sở hữu trí tuệ

   (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

   Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Phòng QLCN

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn