Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thứ Hai, 03/04/2017 - 05:00
   Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ KH&CN; Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình 592),

   Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 như sau:

   I. Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

   1. Đối tượng tham gia: Các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật để thành lập, hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn và phù hợp với lĩnh vực công nghệ ươm tạo, có phương án tổ chức ươm tạo và kinh doanh, có đội ngũ chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực: công nghệ, pháp luật, tài chính, thị trường, quản trị doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực công nghệ mà cơ sở ươm tạo thực hiện.

   Ưu tiên các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN được thành lập tại các trường đại học, cao đẳng.

   2. Nội dung hỗ trợ

   a) Hỗ trợ kinh phí mua, thuê trang thiết bị dùng chung cho cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN để phục vụ trực tiếp hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

   b) Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn về việc ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

   c) Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho người làm việc tại cơ sở ươm tạo và tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo tại cơ sở ươm tạo.

   d) Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN của cơ sở ươm tạo.

   đ) Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử của cơ sở ươm tạo và các hoạt động quảng bá về cơ sở ươm tạo.

   II. Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

   1. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH&CN có khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, có sức cạnh tranh trên thị trường để làm cơ sở thành lập doanh nghiệp KH&CN hoặc chuyển giao kết quả KH&CN đó cho tổ chức, cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của dự án như sau:

   a) Có phương án thành lập doanh nghiệp KH&CN, trong đó trình bày rõ về cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân lực, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN sẽ được thành lập;

   b) Có nguồn lực tài chính (đối ứng) và năng lực tổ chức thực hiện dự án;

   c) Ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định hiện hành.

   2. Nội dung hỗ trợ:

   a) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường theo một trong các trường hợp sau:

   - Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa;

   - Ứng dụng và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp vào sản xuất, kinh doanh.

   b) Hỗ trợ sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

   c) Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận là doanh nghiệp KH&CN.

   III. Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

   1. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, có phương án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc đổi mới, phát triển công nghệ trên cơ sở công nghệ do doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp.

   2. Nội dung hỗ trợ:

   a) Giao kết quả nghiên cứu KH&CN có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp KH&CN có nhu cầu và đủ điều kiện ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

   b) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ mới để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường.

   c) Hỗ trợ hoạt động điều tra, khảo sát, tìm kiếm thông tin về công nghệ ở trong nước và nước ngoài.

   d) Hỗ trợ hoạt động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp KH&CN hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

   IV. Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

   1. Đối tượng tham gia: Tổ chức KH&CN công lập quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, đã có phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Nội dung hỗ trợ:

   a) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới có khả năng ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa để tăng nguồn thu, nâng cao năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

   b) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, phát triển ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN hoặc có kết quả công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN.

   c) Hỗ trợ kinh phí mua, thuê máy móc, thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm trực tiếp phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

   d) Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm của dự án, đề tài.

   đ) Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học liên quan đến nội dung của dự án, đề tài.

   e) Hỗ trợ hoạt động tư vấn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thương mại hóa sản phẩm hình thành từ kết quả của dự án.

   V. Các yêu cầu đối với việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ

   1. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN:

   - Giải quyết vấn đề KH&CN phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn được ngành và địa phương phê duyệt;

   - Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất; có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển KH&CN của ngành, lĩnh vực.

   - Có phương án tin cậy trong việc huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách và được các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ xác nhận tài trợ hoặc bảo đảm.

   - Tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai dự án đầu tư sản xuất, đề án phát triển kinh tế - xã hội; có thời gian thực hiện không quá 5 năm.

   2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN:

Theo mẫu A1-ĐXNV- 07/2014/TT-BKHCN (đính kèm).

   3. Nộp đề xuất nhiệm vụ KH&CN:

   - Thời gian nộp đề xuất kể từ ngày thông báo đến hết ngày 25/4/2017

   - Nơi nhận đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

   Địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

   Điện thoại: Phòng Quản công nghệ và Quản lý chuyên ngành

   Điện thoại: 025 3871907 (Đ/c Thúy);            025 3872867 (Đ/c Hà)

   Fax: 025 3872075            Email: phongquanlycongnghels@gmail.com

 

 

Phòng QLCN

Đính kèmDung lượng
Mau A1_DXNV.doc29.5 KB

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn