Hướng dẫn thực hiện quy định đối với các thiết bị điện và điện tử phải áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn