Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng - Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Thứ Tư, 22/06/2011 - 04:41
   

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn