Văn bản quy phạm phám luật về Đo lường

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Lạng Sơn20
Hà nội 25
Đà Nẵng24
Hồ Chí Minh28
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn