Các phòng chuyên môn

 

VĂN PHÒNG SỞ

1. Chánh văn phòng: Dương Thị Ngọc           
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.871.906

               Email: dtngoc@langson.gov.vn

2. Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Như Thuỷ
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.871.906
               Email: nnthuy@langson.gov.vn

3. Chuyên viên: Dương Thị Thu Hường
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan:02053.871.906
               Email: dtthuong@langson.gov.vn

 

4. Kế toán: Nông Trung Dũng
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan:02053.871.906
               Email: dungnt@langson.gov.vn

5. Văn Thư: Lại Gia Bảo

               ĐT di động:  
               ĐT cơ quan: 0205.3871.906
               Email: lgbao@langson.gov.vn

 

               PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH              

1. Phó Trưởng phòng phụ trách: Vi Văn Đức
               ĐT di động:
               ĐT cơ quan: 02053.718.919

                    Email: vvduc@langson.gov.vn

2. Chuyên viên: La Thị Hoàng Mai 
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 
02053.718.919
                    Email: lthmai@langson.gov.vn
 

THANH TRA SỞ

1. Chánh Thanh tra: Hoàng Minh Lũy

               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.872.560
               Email: hmluy@langson.gov.vn

 

2. Chuyên viên: Triệu Thị Hải

               ĐT di động:
               ĐT cơ quan: 02053.872.560
               Email: tthai@langson.gov.vn

3. Chuyên viên: Trần Bảo Ngọc

               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.872.560
               Email: tbngoc@langson.gov.vn

 

                 PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Phạm Thị Thanh 

              ĐT di động: 0967070333

              ĐT cơ quan: 02053.718149

              Email: ptthanh@langson.gov.vn

2. Chuyên viên: Vi Thị Thúy 
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.871.907
               Email: vtthuy@langson.gov.vn

3. Chuyên viên: Nguyễn Minh Huấn
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.871.907
               Email: nmhuan@langson.gov.vn

4. Chuyên viên: Lưu Bá Mạc

                    ĐT đi động: 0946587357

                    ĐT cơ quan: 02053.871907

                    Email: lbmac@langson.gov.vn

5. Cán sự: Nguyễn Ngọc Hưng
               ĐT di động: 0915977255
               ĐT cơ quan:02053.871.907
               Email: nnhung@langson.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC


1. Trưởng phòng: Đỗ Thu Hạnh
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.718.595
               Email: dthuhanh@langson.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lý Minh Nguyệt
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.718.595
               Email: lmnguyet@langson.gov.vn

3. Chuyên viên: Lộc Mỹ Ngân
               ĐT di động: 
               ĐT cơ quan: 02053.718.595
               Email: lmngan@langson.gov.vn

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn