Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC


                   

Giám đốc:
                    Nguyễn Thị Hà
                    DĐ:
                    CQ: 02053.715.569
                    Email: ntha@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc - Người phát ngôn báo chí: 
                    Trần Hữu Đắc
                    DĐ:
                    CQ: 02053.819.819
                    Email: thdac@langson.gov.vn

 

 

 

               

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn