Liên hệ

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:

Điện thoại:

website: http://www.langson.gov.vn/khcn/em>

 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn