Thực hiện Công văn  số 1152/BKHCN-TTra , ngày 01/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 gửi UBND các tỉnh, thanh phố trong cả nước, ngày 12/4/2016 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 783/VP-KGVX về việc thanh tra chuyên đề diện rộng về Vàng năm 2016, trong đó giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai. Ngày 15/8/2016 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn