Thực hiện chính sách khuyến khích áp dụng thành tựu khoa học và cộng nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 25/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2012 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai 7 đề tài mở rộng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh vào đời sống và sản xuất...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn