Skip to main content

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức KT- XH, QP- AN cho người có uy tín

Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho 126 người có uy tín trên địa bàn 104 khối thôn. Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu là người có uy tín đã được Lãnh đạo hai đơn vị là Ban chỉ huy Quân sự và Công an thành phố thông tin, quán triệt nội dung các chuyên đề về phòng chống chiến lược diến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực đối với Việt Nam; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; vị trí, vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng dân cư và quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

IMG_1739.JPG
Quang cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức, định hướng tuyên truyền và thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chấp hành chù trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động hỗ trợ, phối hợp với lực lượng chức năng phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./.

 

Thanh Huệ

Đài PT-TH Lạng Sơn