Skip to main content

Lễ ký kết chương trình hợp tác về công tác tư pháp giữa Sở Tư pháp 3 tỉnh Lạng Sơn – Đồng Nai – Kiên Giang

Ngày 23/11/2019, tại Sở tư pháp tỉnh diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác về công tác tư pháp giữa Sở Tư pháp 3 tỉnh Lạng Sơn – Đồng Nai – Kiên Giang. Tham dự có Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp của 3 tỉnh.

 

Chương trình hợp tác với các nội dung: củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp; chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021…; thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp; thực hiện tốt các giải pháp chủ động phòng ngừa và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp; tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Giám đốc Sở Tư pháp 3 tỉnh ký kết chương trình hợp tác

 

Chương trình hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tư pháp của ngành, tăng cường nhận thức, đoàn kết, trách nhiệm và chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả trong công tác tư pháp tại mỗi địa phương cũng như của ngành tư pháp nói chung.

 

 

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang đã tặng quà hỗ trợ cho 01 gia đình chính sách là hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh