Skip to main content

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 13/01, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Ứng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt tỉnh Lạng Sơn” tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn.

 

Mô hình sử dụng màng bảo quản quýt

 

Đề tài do Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên triển khai đề tài nghiên cứu từ từ tháng 01/2018 đến nay. Đề tài nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ bảo quản quýt bằng màng bao phủ Chitosan, nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tập huấn kỹ thuật bảo quản quýt bằng màng sinh học; đồng thời, phát dung dịch màng sinh học chitosan bạc và bột chitosan cho các hộ dân tại xã Chiến Thắng, xã Đồng Ý, Tân Lập, Long Đống và xã Bắc Quỳnh. Các mô hình sử dụng màng bảo quản quýt thực hiện tại các hộ dân trong điều kiện bảo quản thường sau thời gian 15 ngày đều cho kết quả tích cực.