Skip to main content

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện kết luận của Bộ Chính trị

Sáng ngày 13/11/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện kết luận của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54- KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN,ND,NT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo, trong đó, bổ sung 6 giải pháp theo Kết luận số 54 đã đưa ra và bổ sung giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền. Kế hoạch cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành và thời gian triển khai là đến 2025, có chỉ tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách và cần phải nêu đậm nét hơn về tiếp tục xây dựng, điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách để phát triển NN,ND,NT, đô thị hóa khu vực NT, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh trật tự NT, tăng cường đối ngoại nhân dân góp phần ổn định khu vực biên giới, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM và xã NTM nâng cao, xác định thứ tự ưu tiên trong kế hoạch.

 

Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để thực hiện theo quy định của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018. Cơ quan soạn thảo biên tập, chỉnh sửa gọn lại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng phù hợp, gộp lại các điều về quy định định mức hỗ trợ và hướng dẫn về các điều kiện, nguồn vốn, cách thức hỗ trợ cụ thể.

 

Về nội dung dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56- KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên (TN) và bảo vệ môi trường (MT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự thảo phải nêu bật các giải pháp về tăng cường làm tốt công tác trồng, quản lý, bảo vệ, khai thác rừng hợp lý, quản lý các dự án đầu tư bảo đảm tiết kiệm TN, không ảnh hưởng đến MT, các biện pháp, nhiệm vụ quản lý, sử dụng TN, tái sử dụng phế liệu hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt các kết luận thanh tra, kiểm tra, tiếp tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền khắc phục các sơ hở, có chế tài xử phạt các vi phạm về MT. Có giải pháp về nguồn lực đầu tư cho công tác ứng phó với BĐKH, quản lý TN, bảo vệ MT gắn với đặc thù của tỉnh. Bổ sung các nội dung dự án về di dân, phát triển năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm, phục hồi MT sau khai thác khoáng sản. Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu đến năm 2025 và năm 2030 phải đạt được./.

 

Khánh Ly