Skip to main content

1/Những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 2017 đến nay được quy định trong văn bản nào của tỉnh?
2/Cty chúng tôi đầu tư dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Hữu Liên , Huyện Hữu lũng, tỉnh
Lạng sơn là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) thì có được ưu đãi đầu tư như thế nào?

Trả lời

1/Những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 2017 đến nay được quy định trong văn bản nào của tỉnh?
 
Doanh nghiệp thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Trung ương, như: Luật Đầu tư, Luật Thuế, Luật Đất đại và các Nghị định hướng dẫn thực hiện luật; Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (chính sách này đã được bãi bỏ từ ngày 01/3/2018 theo Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018); Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 25/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế,...
 
Ngoài ra doanh nghiệp thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư do tỉnh Lạng Sơn ban hành, như: Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 quy định một số chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 (Hiện nay tỉnh đang xây dựng chính sách thay thế chính sách này); Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế các chính sách hỗ trợ ưu đãi trước đây của tỉnh quy định tại Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND; Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011).
 
2/Cty chúng tôi đầu tư dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Hữu Liên , Huyện Hữu lũng, tỉnh
 Lạng sơn là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) thì có được ưu đãi đầu tư như thế nào?
 
Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thuộc lĩnh vực du lịch nên không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 
Theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
 
 Theo Điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP “1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:.....b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này”.
 
 Như vậy, dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
 
Để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất thực hiện dự án, Công ty cần thực hiện thủ tục đề nghị được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về thuế về đất đai. Đề nghị ông Đinh tuấn Hùng liên hệ (đến cơ quan thuế) gần nhất để thực hiện hồ sơ kê khai và đối chiếu từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hạng mục đầu tư theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện từng sắc thuế hiện hành, như ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,...đảm bảo đúng quy định hiện hành.

 

Tên của bạn
Đinh Tuấn Hùng
Địa chỉ email
dinhungia@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
p1605 nhà G02 Khu ĐT Nam Thăng long đường Nguyễn Hoàng Tôn, Tây hồ, Hà nội
Chính sách ưu đãi