Skip to main content

Chúng tôi là: cán bộ chuyên trách Dân số- kế hoạch hóa gia đình ( nay là viên chức trạm y tế hiện công tác tại trạm y tế xã vùng 3 có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 11/4/2011) của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn gồm 08 xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Thái Bình, Lâm Ca.
Theo chúng tôi được biết thì cán bộ Dân số- kế hoạch hóa gia đình cấp xã của các huyện khác trong tỉnh là huyện Bình Gia, Văn Lãng, cao lộc, Tràng Định….. được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 70%, còn ở huyện Đình lập thì lại hưởng mức ưu đãi nghề là 30%. Như vậy chế độ chính sách trong cùng một tỉnh lại khác nhau;
Theo thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC, ngày 22/3/2010 của Bộ Y Tế- Bộ nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2009 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện khó khăn, theo điều 1 khỏan 4 của thông tư này thì cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình được hưởng mức phụ cấp là 70 %.
Sau đó chúng tôi nhiều lần có ý kiến với kế toán trung tâm y tế Đình Lập thì cho đến 01/4 /2019 chúng tôi đã được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định số 64/2009/NĐ-CP( ngày 30 tháng 7 năm 2009), và được trả lời rằng chúng tôi sẽ được truy lĩnh từ tháng 8/2017 đến tháng 3 năm 2019; chúng tôi thiết nghĩ rằng ở các huyện khác họ được hưởng ưu đãi nghề theo nghị định số 64 từ khi mới bắt đầu đi làm, còn với chúng tôi thời gian trước từ ngày 11/4/2011 đến tháng 7/ 2017 thì lại không được hưởng là vì sao?
Nay chúng tôi muốn hỏi là:
Số thời gian chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghị định 64/2009/NĐ-CP chúng tôi còn được hưởng nữa không? Nếu được thì chúng tôi cần làm thủ tục gì không?

Trả lời

Xem xét nội dung câu hỏi, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản trả lời số 1657/SYT-TT  ngày 15/10/2019 với nội dung cụ thể như sau:
 
1. Kết quả xem xét
 
Căn cứ Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ quy định về Chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Điều 2 có quy định về đối tượng áp dụng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi là: Cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức y tế) trong các cơ sở y tế của nhà nước bao gồm: trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm y tế cơ quan, trường học; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; trung tâm y tế; bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên; tại Điều 5 có quy định về Phụ cấp ưu đãi là: Cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).”
 
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TTBYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương, trong đó có quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã là viên chức của Trạm Y tế xã, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng trạm Y tế xã.
 
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có quy định 08 xã của huyện Đình Lập (Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Thái Bình, Lâm Ca) là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Căn cứ các quy định trên, bà Nguyễn Thị Kiên và các cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công tác tại Trạm Y tế xã Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Thái Bình, Lâm Ca thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi là 70% theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009.
 
Như vậy, Trung tâm Y tế huyện Đình Lập thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi 30% cho các cán bộ trên là không đúng theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009.
 
2. Đề xuất, kiến nghị
 
Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Đình Lập có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi là 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) từ thời điểm tháng 11/4/2011 đến tháng 7/2017 cho bà Nguyễn Thị Kiên và các viên chức y tế đang công tác tại 08 xã nói trên, đồng thời thông báo cho các cán bộ trên được biết để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009./.

 

Tên của bạn
nguyễn thị kiên
Địa chỉ email
tramytexathaibinh@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Chính sách ưu đãi