Skip to main content

Điều kiện để được tuyển dụng đặc cách viên chức là gì ạ? Và bao giờ thì có kết quả tuyển dụng đặc cách việ chức??

Trả lời

1.1. Điều kiện để được tuyển dụng đặc cách
 
Người được tuyển dụng đặc cách phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
 
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định điều kiện của người được xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức tuy nhiên Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, hiện nay việc xét tuyển đặc cách viên chức được sửa đổi, bổ sung thành trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (xem xét tiếp nhận vào viên chức).
 
Đối tượng và điều kiện để được tiếp nhận vào viên chức, cụ thể như sau:
 
(1) Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:
 
a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:
 
Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;
 
Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;
 
Cán bộ, công chức cấp xã;
 
Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 
b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.
 
c) Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 
(2)  Sinh viên đi học theo chế độ cử tuyển do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cử đi học nay đã tốt nghiệp quay trở về địa phương thuộc đối tượng được tuyển dụng không qua thi tuyển vào viên chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.
 
(3) Giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đã có thời gian công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (liên tục hoặc không liên tục) làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015. Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế (định mức người làm việc). Có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự kiến tuyển dụng (văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước).
 
1.2. Thời gian có kết quả tuyển dụng đặc cách viên chức
 
Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các sở, ngành, UBND các huyện thành phố sẽ thực hiện tuyển dụng viên chức (trong đó có tuyển dụng đặc cách đối với các thí sinh thuộc đối tượng được tuyển dụng đặc cách, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng).
 
Sau khi thực hiện xong việc kiểm tra, sát hạch đối với người đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị công nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố UBND tỉnh  phải có văn bản trả lời (nếu quá thời hạn trên thì coi như đồng ý). Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND tỉnh có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có văn bản công nhận kết quả của UBND tỉnh hoặc đã hết thời gian theo quy định mà không có văn bản trả lời của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định.

 

Tên của bạn
Vũ Thị Hương Trà
Địa chỉ email
changetheworld279@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lộc Bình
Lao động việc làm