Skip to main content

Đại hội Chi hội Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 12/10/2018, Chi hội Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn) tôt chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

New Picture (43).png

 

Chi hội Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật có 25 hội viên đang công tác trong nhiều lĩnh vực của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các hội viên thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, nhiệt tình trong hoạt động chuyên môn; đóng góp nhiều tác phẩm, công trình khoa học, giáo trình dạy đại học,... cho sự nghiệp văn học nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và đào tạo của tỉnh và đất nước. Các hội viên đã tích cực lao động, biên tập, xuất bản trên 50 đầu sách nghiên cứu, trên 500 tác phẩm lý luận phê bình, giới thiệu tác phẩm mới,... góp phần định hướng hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị sâu sắc trong đội ngũ văn nghệ sĩ Xứ Lạng.

 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chi hội Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ trong hội viên; tích cực sáng tạo các bài viết giới thiệu, phê bình bảo đảm tính lý luận khoa học đối với các tác phẩm của các tác giả trong tỉnh và cả nước, nhằm đánh giá đúng giá trị và định hướng dư luận xã hội. Chủ động tham mưu, làm nòng cốt trong tổ chức các cuộc hội thảo văn học nghệ thuật; tăng cường sưu tầm, nghiên cứu văn học nghệ thuật dân gian, văn học nghệ thuật truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng cới đó, tích cực tham gia viết bài và gửi những công trình, bài viết về lý luận, phê bình văn học nghệ thuật về Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

 

Đức Luận