Các sở, ngành, huyện, TP

Phòng ban trực thuộc

 

1. Văn phòng HDND&UBND huyện;

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

5. Phòng Nội vụ;

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Thanh tra Nhà nước;

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

9. Phòng Văn hoá Thông tin;

10. Phòng Y tế;

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

12. Phòng Tư pháp;

13. Phòng Dân tộc và Tôn giáo.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.