Các sở, ngành, huyện, TP

- QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hữu Lũng

Thứ Ba, 19/03/2013 - 09:18

UBND HUYỆN HỮU LŨNG

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 

                      Số: 01/QĐ-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hữu Lũng, ngày 08 tháng 3 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hữu Lũng

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

 

           Căn cứ Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ;

          Căn cứ Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 13/7/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ; Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung khoản 10, khoản 12 Điều 1 Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 13/7/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND huyện Hữu Lũng về việc Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện;

Căn cứ kết quả thảo luận tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức ngày 01/3/2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hữu Lũng.

Điều 2. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên các bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như Điều 2 (t/h);

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;                  (bc)

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                       (Đã ký)

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.                                                                                                  Bùi Quốc Khánh

Đính kèmDung lượng
Quy chế.doc.doc141.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.