Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2018 (17/KH-BVĐQHTrND ngày 19/01/2018)

Thứ Hai, 29/01/2018 - 23:32

KẾ HOẠCH

Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2018

 

          Căn cứ Kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020,

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012 - 2020”.

Thực hiện Quyết định số 6543/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2012 - 2020”.

          Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch triển khai vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2018 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân để tạo ra nguồn lực nhằm hỗ trợ nông dân nghèo vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn việc xóa đói giảm nghèo, giúp Hội Nông dân các cấp có điều kiện xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng lực lượng nông dân trở thành cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà nước.

          2. Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động trước pháp luật và bảo toàn vốn.

          3. Công tác vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân phải được thực hiện đồng bộ, tuyên truyền rộng khắp. Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tuyên truyền vận động đến tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị mình và toàn dân được biết và hưởng ứng tham gia đóng góp để cuộc vận động đạt kết quả.

          II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC VẬN ĐỘNG

          1. Đối tượng vận động

          Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công nhân các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, các hộ gia đình nông nghiệp, phi nông nghiệp trên địa bàn huyện.

          2. Mức vận động

          - Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Mỗi người nên đóng góp ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên.

          - Đối với các hộ thị trấn, hộ phi nông nghiệp: Nên đóng góp ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên.

          - Đối với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp: Vận động đóng góp ủng hộ mỗi người nên từ 1/2 ngày công thu nhập trở lên.

          - Đối với mỗi hộ nông dân nông thôn: Vận động đóng góp ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên.

          III. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ

          Ban vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ năm 2018 theo kế hoạch. Vận động các cán bộ công chức, viên chức, nông dân, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các doanh nghiệp, cá nhân... đóng góp ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2018.

          - Thời gian vận động ủng hộ: Từ tháng 01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

          Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện sẽ thông báo các đơn vị đóng góp, số tiền vận động đóng góp ủng hộ khi kết thúc đợt vận động. Số tiền đóng góp ủng hộ cho Quỹ xin gửi vào tài khoản Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện: 1000002200083049. Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hữu Lũng.

          Mọi thông tin liên lạc theo số điện thoại của cơ quan thường trực Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện số: 02053.826.450 hoặc 02053.825.367./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.