Các sở, ngành, huyện, TP

Công văn V/v nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (641/UBND-VP ngày 23/8/2017)

Thứ Sáu, 25/08/2017 - 09:26

Kính gửi:

 

 

 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- UBND thị trấn Hữu Lũng.

 

Trong thời gian qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hữu Lũng cơ bản đã thực hiện tốt việc duy trì và áp dụng và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện việc duy trì và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, cá biệt còn có đơn vị chậm triển khai hoặc lúng túng trong việc áp dụng vào thực tế.

Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong thực thi nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND huyện yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL nghiêm túc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

1. HTQLCL của các cơ quan, đơn vị phải bao gồm các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

2. Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

3. Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 03 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành;

4. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo cơ quan, đơn vị tối thiểu 01 lần/năm để đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị;

5. Thực hiện công bố lại theo quy định khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

 6. Riêng đối với UBND Thị trấn Hữu Lũng: Yêu cầu Chủ tịch UBND Thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai ngay việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của đơn vị mình, nếu có vướng mắc liên hệ với Văn phòng HĐND và UBND huyện qua số điện thoại 3.725.889 để được giải đáp, giúp đỡ kịp thời.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; đưa kết quả triển khai áp dụng HTQLCL là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại kết quả hoạt động cuối năm của tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.