Các sở, ngành, huyện, TP

Kê hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (190/KH-BCĐ ngày 21/8/2017)

Thứ Tư, 23/08/2017 - 09:51

 KẾ HOẠCH

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2017 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 nhằm thu thập thông tin để xác định và lập được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2017. Gắn việc điều tra khảo sát với việc xem xét, trợ giúp khó khăn đối với các hộ thiếu đói.

- Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2017. Đồng thời làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018.

2. Yêu cầu

- Thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở, thôn bản, khu phố và trực tiếp đối với hộ gia đình; đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân.

- Kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương; tránh tình trạng phản ảnh sai lệch thực tế về hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo.

II. NỘI DUNG  PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT

1. Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 theo hướng tiếp cận đa chiều.

2.  Phương pháp điều tra, rà soát

Kết hợp các phương pháp chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Đảm bảo thông tin đầy đủ vào các biểu: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4h tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH; đồng thời làm cơ sở để nhập liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

3. Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 24/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

4. Về định hướng chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện được phân bổ chi tiết tại Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 17/3/2017 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

5. Công tác chuẩn bị

a) Thành Lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, xã: Sử dụng BCĐ giảm nghèo và tổ chuyên viên giúp việc để chỉ đạo điều hành cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện.

b)  Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện truyền thông để nhân dân biết và tự giác chấp hành.

c)  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng điều tra viên có đủ năng lực, nhiệt tình, đảm bảo được yêu cầu, đáp ứng thời gian, chất lượng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đề ra.

6. Thời gian triển khai điều tra và tiến độ thực hiện

a) Tập huấn:

Tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên BCĐ, tổ chuyên viên giúp việc và các điều tra viên.

- Thành phần bao gồm: Các thành viên BCĐ huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và trưởng thôn, khối phố và các điều tra viên để thực hiện điều tra.

- Thời gian tập huấn: Từ 28/8 đến 29/8/2017.

- Báo cáo viên là thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện đã qua tập huấn tại tỉnh.

b) Thời gian điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo:

Từ ngày 01/9/2017 đến 10/10/2017.

c) Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 01/9/2017 đến 15/9/2017: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành đồng loạt điều tra, rà soát tại các thôn, bản khu phố; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về Ủy ban nhân dân huyện;

 - Từ ngày 16/9/2017 đến 30/9/2017: Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Từ ngày 01/10/2017 đến 10/10/2017: Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

* Yêu cầu: Trong quá trình điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tại các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện được phân công phụ trách và Ban chỉ đạo cấp xã cần tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt cơ sở, đồng thời kiểm tra, giám sát, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các thôn, bản, khu phố để đảm bảo số liệu chính xác phản ảnh đúng thực tế.

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT

Từ nguồn kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phân bổ và một phần kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội cấp huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Là cơ quan Thường trực BCĐ giảm nghèo huyện, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch. Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, cụ thể:

- Thành lập BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng và trình Ban chỉ đạo huyện ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017;

 - Triển khai tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên BCĐ, tổ chuyên viên giúp việc và các điều tra viên cấp xã;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác điều tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình, đúng thời hạn quy định; kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã trong trường hợp kết quả rà soát của xã chưa sát với thực tế của địa phương, hoặc có đơn thư khiếu nại;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Ủy ban nhân dân huyện để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định;

- Tiếp nhận và cập nhật dữ liệu hộ nghèo từ cấp xã vào phần mềm quản lý hộ nghèo để thống nhất quản lý chung trên phạm vi toàn huyện.

2. Chi cục Thống kê huyện: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổng hợp, xử lý kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo, công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sau điều tra, rà soát theo quy định.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thống nhất các nội dung chi cụ thể phục vụ cho việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo tiết kiệm theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện:

a) Nhiệm vụ: Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa bàn được phân công, từ khâu tập huấn đến kết thúc điều tra (báo cáo, kiểm tra, phúc tra số liệu) để các xã, thị trấn thực hiện điều tra, rà soát đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo đúng trách nhiệm, quyền hạn; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả điều tra, rà soát và những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo.

b) Phân công phụ trách địa bàn: Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện phụ trách các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo huyện sẽ có Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể sau Kế hoạch này.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Phối hợp với các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

6. Đài  Truyền thanh - Truyền hình huyện:  Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện. 

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở các thành viên thuộc Ban giảm nghèo cấp xã;

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia;

- Xây dựng phương án kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn.

b) Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và có ý kiến thẩm định.

c) Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm; theo dõi, cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

Trên đây là Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.