Các sở, ngành, huyện, TP

Công văn v/v thực hiện công khai ngân sách theo luật NS năm 2015 (591/UBND-TCKH ngày 17/8/2017)

Thứ Tư, 23/08/2017 - 09:50

          Kính gửi:

                               -  Các đơn vị dự toán ngân sách huyện;

                             -  UBND các xã, thị trấn;

                             -  Các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

         

          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Thực hiện Công văn số 802/UBND-KTTH ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Luật NSNN năm 2015.

          Để thực hiện việc công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ đảm bảo đúng theo quy định, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nội dung sau:

          1. Thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định về nội dung, hình thức và thời điểm công khai, bắt đầu đối với ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

        2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc công khai ngân sách cấp mình theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.   

          3. Văn phòng HĐND & UBND  kết nối với Văn phòng UBND tỉnh thiết lập chuyên mục: Công khai ngân sách trên Trang thông tin điện tử của  huyện, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

           4. Giao trách nhiệm:

         - Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, báo cáo UBND huyện việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước của các cơ quan đơn vị, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

         - UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện công khai ngân sách của cấp xã; tổng hợp, báo cáo tình hình công khai ngân sách về UBND huyện qua phòng Tài chính - Kế hoạch cơ quan đầu mối của huyện theo quy định./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.