Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (03/KH-UBND ngày 05/01/2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 17:03

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP

ngày 12/7/2010 của Chính phủ

 

 

Căn cứ Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân huyện Hữu lũng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích 

Nhằm đánh gia kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, giữa lực lượng Ban CHQS huyện và Công an huyện với các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn. Chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót, qua đó rút ra những nguyên nhân hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa các lực lượng đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Yêu cầu

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị giao ban chặt chẽ, đánh giá thực chất khách quan, thiết thực, tiết kiệm đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

          - Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

- Kết quả công tác phối hợp thực hiện theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ năm 2016.

- Đánh giá những ưu đểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị định.

III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh;

2. Thường trực Huyện ủy;

3. Thường trực HĐND huyện;

4. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện;

5. Đại diện Chỉ huy các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn;

6. Lãnh đạo Ban CHQS huyện và các đ/c Trưởng ban, Trợ lý Trinh sát, Tác huấn, Trợ lý Dân quân,Tiểu đoàn trưởng, Dân vận Bảo vệ;

7. Lãnh đạo Công an huyện, Chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện;

8. Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

9. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

10. Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn (vắng Chỉ huy trưởng thì Chính trị viên đi thay).

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 01 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

- Sử dụng ngân sách địa phương do Ban CHQS huyện lập dự toán báo cáo UBND huyện.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường (điện, hệ thống âm thanh, ánh sáng, số lượng ghế ngồi);

- Ban CHQS huyện chuẩn bị Ma két, trang trí, nước uống, biển đặt bàn, cấp phát tài liệu.

- Đại biểu là quân nhân, công an, dân quân mang mặc trang phục đúng quy định của từng lực lượng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị theo kế hoạch.

2. Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, giúp UBND huyện chuẩn bị chương trình hội nghị, dự thảo báo cáo để tổ chức hội nghị và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh theo quy định.

3. Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

4. Các đơn vị Quân đội, Công an đóng trên địa bàn huyện; Công an, Ban CHQS các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại hội nghị.

Nhận được Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.