Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế hoạch (11/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 16:53

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hữu Lũng

 

 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 368/TTr-TCKH ngày 16 /11/2016 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài chính - Kế hoạch huyện Hữu Lũng.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, các Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Đính kèmDung lượng
11.signed.pdf365.2 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.