Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (01/KH-UBND ngày 03/01/2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 16:51

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 

 
 

 

 

 

           

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2016 chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại, qua đó rút ra những nguyên nhân mạnh, yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; đồng thời xác định phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cho năm 2017.

2. Yêu cầu

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức tổng kết chặt chẽ, đánh giá thực chất khách quan, thiết thực, tiết kiệm đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ

1. Đại biểu cấp trên

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

- Thủ trưởng các phòng của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật).

2. Đại biểu huyện

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện;

- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện ;

- Đại biểu Hạt Kiểm lâm huyện;

- Chỉ huy, cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn Ban CHQS huyện

3. Đại biểu các xã, thị trấn, đơn vị Tự vệ

- Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 26 xã, thị trấn;

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tự vệ khối cơ quan, các trường cao đẳng, THPT, doanh nghiệp;

- Phóng viên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện.

(Dự kiến 140 đại biểu)

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 1/2  ngày, từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 12/01/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 UBND huyện Hữu Lũng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng báo cáo tổng kết; chuẩn bị giấy mời, mời các thành phần dự Hội nghị.

- Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị.

2. Ban CHQS huyện

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo tổng kết; chương trình Hội nghị.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị theo kế hoạch.

- Phối hợp với phòng Nội vụ huyện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

3. Phòng Nội vụ huyện

Phối hợp với Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

4. Các Đại biểu là thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện, Hội đồng NVQS huyện và các phòng, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ, các nhà trường

Tham gia Hội nghị đúng, đủ thành phần theo quy định; chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị (có phân công tham luận kèm theo).

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm kinh phí:

Sử dụng ngân sách địa phương do Ban CHQS huyện lập dự toán báo cáo UBND huyện.

2. Bảo đảm hội trường :

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường (điện, hệ thống âm thanh, ánh sáng, số lượng ghế ngồi);

- Ban CHQS huyện chuẩn bị Ma két, trang trí, nước uống, biển đặt bàn, cấp phát tài liệu.

3. Bảo đảm phục ăn:

Do Ban CHQS huyện bảo đảm căn cứ vào số lượng đại biểu, các thành phần tham dự hội nghị để chuẩn bị.   

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình hội nghị, dự thảo báo cáo trung tâm để tổ chức hội nghị, sau Hội nghị tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh theo quy định./.

 

 

Đính kèmDung lượng
Hưíng dén tham luận công tác QPĐP 2016.doc47.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.