Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định phê duyệt thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động làm giáo viên (Đợt 3) (01/QĐ-UBND ngày 03/01/2016)

Thứ Sáu, 06/01/2017 - 07:41

                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung thí sinh trúng xét tuyển hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật lao động làm giáo viên giảng dạy tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm học 2016 - 2017

 

 

 

 

 

                             CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017;

Thực hiện Văn bản số 683/UBND-NC ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 01/TTr-NV ngày 03/01/2016,

 

                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt 24 thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật lao động làm giáo viên tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm học 2016 – 2017.

Trong đó:

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở: 01 thí sinh.

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên tiểu học: 01 thí sinh.

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên mầm non: 22 thí sinh.

 

                                                (Chi tiết theo như danh sách đính kèm)

 

Điều 2. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động, thông báo kết quả thí sinh trúng xét tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm học 2016 - 2017 theo qui định; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trường học việc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND huyện danh sách lao động hợp đồng đã ký hợp đồng.

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học có thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm học 2016-2017 thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu như đã được phê duyệt và theo quy định của Bộ Luật Lao động; thời hạn hợp đồng lao động, chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động và nguồn kinh phí chi trả thực hiện theo Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và của phòng Nội vụ huyện.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, các Tr­ưởng phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các đơn vị trường học có thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm học 2016 – 2017, Thủ tr­ưởng các cơ quan có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh xét trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đính kèmDung lượng
Hop dong lao dong bo sung lan 3.xls26 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.