Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chê một cửa đối với TTHC trong lĩnh vực QLNN về linh thi điua khen thưởng thuộc UBND huyện Hữu Lũng (6377/QĐ-UBND ngày 22/12/2016)

Thứ Tư, 28/12/2016 - 08:57

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số

 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (gọi tắt là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP); Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Trên cơ sở văn bản Hướng dẫn của Sở Nội vụ số 2066/SNV-VP ngày      03/11/2016 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 4374/QĐ-UBND  ngày  25  tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Hữu Lũng và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đính kèmDung lượng
6377.signed.pdf318.9 KB
Quy dinh kem 6377.signed.pdf496.8 KB
Quy dinh_ mot cua linh vuc khen thuong cap huyen_ct.doc285.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.