Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời thẩm định nông thôn mới năm 2016 (lần 2) (144/GM-BCĐ ngày 16/11/2016)

Thứ Hai, 21/11/2016 - 09:05

GIẤY MỜI

Thẩm định các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia

xây dựng nông thôn mới của hai xã Đồng Tân, Minh Sơn

 huyện Hữu Lũng năm 2016

 

 
   

 

 

 

 

Kính gửi: ........................................................................................

                .........................................................................................

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng kính mời các Sở, ngành của tỉnh; các Phòng, ban, ngành của huyện thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của hai xã Đồng Tân, Minh Sơn huyện Hữu Lũng năm 2016 cụ thể như sau:

1. Nội dung: Thẩm định các tiêu chí sau: Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 5 - Trường học;  Tiêu chí số 6- Cơ sở vật chất văn hoá; Tiêu chí số 15- Y tế; Tiêu chí số 17 - Môi trường.

2. Thành phần:

- Cấp tỉnh: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch, Sở Y tế, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

- Cấp huyện: Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hoá thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng NTM huyện.

- Cấp xã: Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã Đồng Tân, xã Minh Sơn và các thành phần liên quan.

3. Thời gian, địa điểm:

a) Buổi sáng: Thẩm định các tiêu chí thực hiện của xã Đồng Tân. Thời gian từ 7h30’-11h30’, ngày 22/11/2016 tại trụ sở UBND xã Đồng Tân.

b) Buổi chiều: Thẩm định các tiêu chí thực hiện của xã Minh Sơn. Thời gian từ 14h00’-17h00’, ngày 22/11/2016 tại trụ sở UBND xã Minh Sơn.

Đề nghị UBND xã Đồng Tân, xã Minh Sơn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nêu trên, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để chứng minh; lập báo cáo riêng theo lĩnh vực quản lý, phụ trách của từng sở, ngành. Chuẩn bị, bố trí phòng để làm việc.

Đề nghị các phòng chuyên môn của huyện được giao các tiêu chí liên quan kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý xã Đồng Tân, xã Minh Sơn lập báo cáo và các tài liệu minh chứng phục vụ công tác thẩm định của các Sở.

Đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh phụ trách các tiêu chí liên quan; lãnh đạo các phòng, ngành của huyện quan tâm, giúp đỡ thực hiện./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.