Skip to main content

Họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 03/12/2019, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp thẩm định định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2019 đối với các xã: Tân Đoàn, Yên Phúc (huyện Văn Quan), Nhất Tiến, Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn), Gia Lộc (huyện Chi Lăng), Tân Thành (huyện Cao Lộc), Tân Việt (huyện Văn Lãng). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thẩm định hồ sơ; mức độ hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã Tân Đoàn, Yên Phúc (huyện Văn Quan), Nhất Tiến, Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn), Gia Lộc (huyện Chi Lăng), Tân Thành (huyện Cao Lộc), Tân Việt (huyện Văn Lãng). Theo đó, các xã đều đã phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hồ sơ, thủ tục đầy đủ theo đúng quy định. Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, 100% đồng ý công nhận 07 xã nêu trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, năm 2019 cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huy động hiệu quả hơn sự tham gia của người dân và toàn xã hội. Đối với các xã xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị đặc biệt lưu ý tới tiêu chí về vệ sinh môi trường, cần tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để hoàn thành tốt và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí này, quan tâm quy hoạch, xây dựng nghĩa trang tại các xã. Bên cạnh đó, quan tâm, giải quyết những tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong trước ngày 20/12/2019. Với các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các công trình xây dựng cơ bản kịp thời, chất lượng. Các xã chú trọng xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình sản xuất gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

Đồng chí yêu cầu Hội đồng thẩm định tỉnh, các sở, ngành, các huyện nghiêm túc, đánh giá thực chất, kiên quyết không cho nợ tiêu chí đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. 06 xã còn lại trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, công nhận theo quy định. Dự kiến trước 20/12/2019 sẽ trình UBND tỉnh công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

 

Phương Linh