Skip to main content

Hội Nông dân: Tích cực tham gia Cuộc vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Trong những năm qua, Cuộc vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT)” đã được triển khai sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT bằng những hoạt động cụ thể thiết thực, đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về ATGT, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn.

 

Tham gia làm đường giao thông nông thôn

 

Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền lồng ghép được 5.586 cuộc cho 307.119 lượt người, tổ chức 08 Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật về ATGT, xây dựng 546 mô hình ATGT trên toàn tỉnh, tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động của 114 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thường xuyên cùng các cơ quan chức năng tham gia khắc phục kịp thời các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông được 52 cuộc, phối hợp đặt biển báo hiệu trong nông thôn được 68 cuộc, tham gia giải tỏa hành lang ATGT 244 cuộc, vận động hội viên hiến 266.974m2 đất để làm cầu, làm mới và mở rộng diện tích đường giao thông nông thôn, hội viên đóng góp được trên 50 tỷ đồng và 733.202 ngày công lao động làm mới được 705.000m và tu sửa 2.743.000m đường giao thông nông thôn.