Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chiều ngày 12/2/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các xã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. Cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả, năm 2019 có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch 01 xã), nâng tổng số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn lên 61 xã; có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân 01 xã đạt 11,54 tiêu chí, tăng 1,50 tiêu chí so với năm 2018. Năm 2020, tỉnh phấn đấu xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 65 xã (Sau khi sáp nhập), 03 xã điểm đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, tập trung chia sẻ kinh nghiệm về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí về hạ tầng và chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới do huyện tự phấn đấu, kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và những năm tiếp theo, từ đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chương trình, trọng tâm hướng vào 03 trụ cột chính là phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, giáo dục, y tế và xây dựng môi trường xanh sạch đẹp; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là về các điển hình tiêu biểu, phương pháp cách làm hay; tập trung tăng cường phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; chủ động chuẩn bị các điều kiện để đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; đối với các xã sau sáp nhập cần tổ chức phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí trong năm 2020; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố chủ động rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra./.

 

Bích Diệp