Skip to main content

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW và quán triệt, triển khai Quy định số 126-QĐ/TW

Sáng ngày 12/6/2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và quán triệt, triển khai Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 

Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành TW khóa X đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng có cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết, đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống tổ chức của đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy thường xuyên được quan tâm, chú trọng… Đối với Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị cũng được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; việc xây dựng và thảo luận văn kiện trình đại hội ở nhiệm kỳ này đã có đổi mới trong cả khâu soạn thảo và lấy ý kiến tham gia vào văn kiện; công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình; công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh…

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 22-NQ/TW, các chủ trương của Đảng, của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch để chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu cho các cấp và cho Đại hội sắp tới…; tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, có biện pháp triển khai thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ cơ sở./.

 

Bích Diệp