Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

Thứ Hai, 14/01/2013 - 08:55

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;

Thường trực HĐND tỉnh, thống nhất với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đầy đủ, kịp thời.

2. Đảm bảo công tác xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thời gian theo luật định.

3. Hạn chế tình trạng thường xuyên điều chỉnh các nghị quyết có trong danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp.

4. Đảm bảo thời gian cho các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đạt chất lượng đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013

1. Các dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV (kỳ họp giữa năm, tổ chức trung tuần tháng 7/2013)

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công các Sở, ngành thực hiện soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:

a1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước cho các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ các Sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định đóng góp quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

a8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

a9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a10. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

a11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

a12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

a13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013.

a14. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2013.

a15. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

* Thời gian hoàn thành và gửi các hồ sơ dự thảo Nghị quyết về các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra như sau:

- Đối với các nghị quyết chuyên đề (từ a1 đến a12): Đề nghị gửi các hồ sơ dự thảo nghị quyết về các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất trước ngày 31/5/2013.

- Đối với các nghị quyết thường kỳ (từ a13 đến a15): Đề nghị gửi các hồ sơ dự thảo nghị quyết về các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất trước ngày 17/6/2013.

b) Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh như sau:

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Thực hiện thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013. Phân công Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về nội dung trên.

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết:

+ Về bổ sung danh mục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2013.

+ Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.

+ Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước cho các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về quy định mức chi hỗ trợ các Sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

- Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết:

+ Về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết:

+ Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

+ Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

+ Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Về quy định đóng góp quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* Thời gian hoàn thành báo cáo thẩm tra và gửi cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét để gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh theo quy định chậm nhất trước ngày 01/7/2013.

2. Các dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp cuối năm, tổ chức trước ngày 10/12/2013)

a) Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.

* Thời gian hoàn thành và trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét hồ sơ dự  thảo Nghị quyết chậm nhất trước ngày 15/11/2013.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công các Sở, ngành thực hiện soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:

b1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

b2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

b3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

b4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nâng mức hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn từ nay đến năm 2015.

b5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014.

b6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

b7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.

b8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

* Thời gian hoàn thành và gửi các hồ sơ dự thảo nghị quyết về các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra như sau:

- Đối với các nghị quyết chuyên đề (từ b1 đến b4): Đề nghị gửi các hồ sơ dự thảo nghị quyết về các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất trước ngày 31/10/2013.

- Đối với các nghị quyết thường kỳ (từ b5 đến b8): Đề nghị gửi các hồ sơ dự thảo nghị quyết về các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất trước ngày 12/11/2013.

c) Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh như sau:

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Thực hiện thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014. Phân công Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về nội dung trên.

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết:

+ Về danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

+ Về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.

+ Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

+ Về phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

- Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết:

+ Về nâng mức hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn từ nay đến năm 2015.

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết:

+ Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

+ Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

* Thời gian hoàn thành báo cáo thẩm tra và gửi cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét để gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh theo quy định chậm nhất trước ngày 02/12/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

Trên cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch này, UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, phân công các cơ quan chuyên môn thực hiện soạn thảo các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013, bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; trong đó quy định cụ thể thời gian hoàn thành ở các bước theo quy trình để các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh được phân công soạn thảo chủ động thực hiện, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết, kịp thời gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến UBND tỉnh xem xét, quyết định trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.

Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành chuyên môn thực hiện việc lập dự kiến Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét (thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).

Đối với những hồ sơ dự thảo Nghị quyết chuẩn bị xong sớm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn gửi hồ sơ đến các Ban HĐND tỉnh để thẩm tra theo thời gian trên.

2. Các Ban HĐND tỉnh: Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch, chủ động xây dựng nội dung, chương trình hoạt động khảo sát, giám sát và bố trí lịch thẩm tra theo kế hoạch được phân công.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014 trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ngành trong quá trình soạn thảo, thẩm định và việc gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định./. 

 

Theo Kế hoạch số 05  /KH- HĐND ngày 04/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn