Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013

Thứ Hai, 14/01/2013 - 08:49

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thc hin

Ngh quyết s 99/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tnh v Chương trình giám sát ca HĐND tnh năm 2013

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2013 được đầy đủ, kịp thời, theo luật định.

2. Căn cứ để Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai xây dựng Chương trình giám sát hàng quý và cả năm 2013 sát với tình hình thực tiễn của tỉnh; đồng thời giúp cho Thường trực HĐND tỉnh chủ động trong việc phân công thành viên Thường trực HĐND thực hiện nội dung giám sát hoặc giao cho Ban HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung giám sát trong Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát với các Ban HĐND tỉnh, tránh trùng lắp về nội dung, thời gian, địa điểm; bảo đảm hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đạt hiệu quả.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP HĐND TỈNH

Tại kỳ họp thứ sáu, thứ bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV được tổ chức trong năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan trình kỳ họp theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT GIỮA HAI KỲ HỌP

Căn cứ nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể như sau:

1. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung trong năm 2013:

a) Quý I/2013

Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, biên chế viên chức  trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Quý II/2013

- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, biên chế viên chức  trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

c) Quý III/2013

- Giám sát việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

- Giám sát về tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội).

d) Quý IV/2013

- Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và các chương trình, dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

- Giám sát việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

2. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung trong năm 2013:

a) Quý I/2013

Giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Quý II/2013

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013.

c) Quý III/2013

Giám sát công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

d) Quý IV/2013

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

3. Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung trong năm 2013:

a) Quý I/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh về mức thu một phần viện phí trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Quý II/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Quý III/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, quản lý di tích trên địa bàn tỉnh năm 2012 và 2013.

d) Quý IV/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về lĩnh vực văn hóa- xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2013.

4. Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung trong năm 2013:

a) Quý I/2013

Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

b) Quý II/2013

Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lứa tuổi thanh niên, vị thành niên).

c) Quý III/2013

Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

d) Quý IV/2013

Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

5. Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung trong năm 2013:

a) Quý II/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

b) Quý III/2013

Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

c) Quý IV/2013

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh thực hiện Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt- Trung giai đoạn 2012- 2017 theo Quyết định số 570/QĐ- TTg.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

Trên cơ sở nội dung kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng Chương trình giám sát quý I và cả năm 2013 sát với tình hình thực tiễn của tỉnh; Chương trình giám sát quý I và cả năm 2013 được xem xét, ban hành trước ngày 04/01/2013 (thực hiện theo quy định Điều 58 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005).

2. Các Ban HĐND tỉnh

- Các Ban HĐND tỉnh căn cứ nội dung kế hoạch này và ý kiến của các thành viên Ban để tiến hành xây dựng Chương trình giám sát quý I và cả năm 2013 sát với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; Chương trình giám sát quý I và cả năm 2013 được xem xét, ban hành trước ngày 11/01/2013 (thực hiện theo quy định Điều 64 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005).

- Thực hiện giám sát qua báo cáo định kỳ hàng tháng, quý đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; qua giám sát có báo cáo đánh giá, nhận định tình hình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

3. Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, năm bắt tình hình thực tế liên quan đến các nội dung giám sát của kế hoạch này và dành thời gian tham gia đầy đủ hoạt động giám sát khi được phân công tham gia các đoàn giám sát.

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát hàng quý và cả năm, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát theo kế hoạch đề ra.

5. Ngoài những nội dung nêu trên trong kế hoạch, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khi cần thiết sẽ bổ sung vào chương trình giám sát những nội dung có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung nội dung giám sát được xem xét, quyết định tại cuộc họp điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh hàng tháng, quý./.

Theo Kế hoạch số 06 /KH- HĐND ngày 04/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn