Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2018

Thứ Ba, 03/04/2018 - 06:52

GIẤY MỜI HỌP

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập phiên họp để triển khai chương trình công tác quý II/2018 như sau:

1. Thành phần:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh;

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thời gian:  14 giờ 00’ ngày 04/4/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, tầng 3.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn