Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC NGÀY 03/01/2018

Thứ Hai, 01/01/2018 - 15:24

GIẤY MỜI HỌP   Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập phiên họp Thường trực Hội đồng nhân tỉnh để kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh và triển khai chương trình công tác tháng 01/2018 như sau:

1. Thành phần:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thời gian:  14h 00 ngày 03/01/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, tầng 3.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn