Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 30/10/2017 - 10:55

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-HĐND ngày 14/3/2017 về tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; đề xuất nội dung cần giải trình của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thống nhất nội dung giải trình của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp để nghe cơ quan liên quan giải trình về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chức năng giám sát.

- Thông qua hoạt động giải trình, đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

2. Yêu cầu

Phiên giải trình phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tạo được sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, CƠ QUAN GIẢI TRÌNH

1. Nội dung: Công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

3. Cơ quan chủ trì giải trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan tham gia giải trình:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH

1. Chủ trì phiên giải trình: lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Điều hành nội dung phiên giải trình: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Đại biểu mời dự:

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các trưởng, phó trưởng phòng; chuyên viên phòng Tổng hợp.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình, tham gia giải trình.

- Phóng viên Ðài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; Phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Trung tuần tháng 11 năm 2017 (có thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở  HĐND - UBND tỉnh.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, yêu cầu giải trình và hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giải trình.

- Tổ chức phiên họp giải trình theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung trên ( đề cương gửi kèm theo); tham gia giải trình các nội dung liên quan theo quy định. Báo cáo của các cơ quan (in 40 bản) gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 09/11/2017.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ban Văn hóa - Xã hội: Chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tổ chức phiên giải trình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, yêu cầu giải trình.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời đại biểu dự phiên họp giải trình theo đúng thành phần; in, cấp phát tài liệu cho đại biểu.

- Tham gia chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu giải trình; chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức phiên giải trình đạt kết quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn