Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Phát động Thi đua chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Văn phòng

Thứ Sáu, 21/07/2017 - 02:11

PHÁT ĐỘNG

Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 72 năm

Ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

(28/8/1945 - 28/8/2017) 

Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2017), công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh quyết tâm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017. Với mục tiêu đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2017) với các nội dung trọng tâm, chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc; truyền thống thi đua yêu nước cùng với những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2017. Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua phong trào thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, người lao động về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua này với phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; đảm bảo thực chất, hiệu quả, có tính giáo dục, không phô trương hình thức, lãng phí.

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA

Các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

Phát động phong trào thi đua với chủ đề: “công chức và người lao động tận tụy, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước với nội dung trọng tâm, chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 72 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước trong toàn thể công chức, lao động. Gắn phong trào thi đua với thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ, động viên công chức, người lao động hăng hái thi đua rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc và ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong mọi hoạt động của cơ quan; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm các điều kiện để tổ chức phục vụ có chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thường xuyên vận động cán bộ, công chức khai thác có hiệu quả nguồn văn bản pháp luật trên mạng Internet, mạng nội bộ (eoffice) để phục vụ công tác nghiên cứu và hoạt động chuyên môn.

4. Đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ quần chúng, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2017).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các hoạt động thi đua được tổ chức, triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 8 năm 2017.

2. Trưởng các phòng thuộc cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này.

3. Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch này, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua.

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn