Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Sáu, 14/07/2017 - 01:54

   Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của HĐND và Thường trực HĐND; chức năng khảo sát, giám sát của các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Theo Kế hoạch đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 02 cuộc giám sát về nội dung thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 và giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà; nước trong quản lý, khai thác khoáng sản giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 29 cuộc khảo sát tại 39 đơn vị; giám sát trực tiếp 64 lượt tại 169 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

   Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức phiên họp để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan giải trình một số vấn đề liên quan về tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Thực trạng và các giải pháp liên quan đến phát triển các hợp tác xã, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Đào đạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; nghe Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch giải trình về tình  hình, kết quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

 

Ban Dân tộc khảo sát công trình nước sạch tại thôn Khuổi Sao, xã Đình Lập

 

   Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện; thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xem xét, xử lý chuyển đơn khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo quy định pháp luật.

 

   Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu vấn đề, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua hoạt động giám sát trong 6 tháng đầu năm 2017 Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã phát hiện, kiến nghị giải quyết các vấn đề kịp thời, xem xét đề nghị HĐND ban hành nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn